SLUŽBY

 

Ponúkame vám úradné aj neúradné preklady v 17 jazykových kombináciách.

Úradné preklady dodávame v tlačenej podobe, zviazané s originálom. Bežné preklady vyhotovujeme vždy v elektronickej podobe. Najrýchlejším spôsobom dodania prekladu je cez e-mail, ale na požiadanie Vám preklad dodáme aj na CD alebo v tlačenej podobe bez príplatku.

Čo je úradný preklad

Úradný preklad je opatrený guľatou pečaťou prekladateľa a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad je zviazaný trikolórou.

Typy najčastejšie prekladaných dokumentov:

- Doklady o štúdiu: maturitné vysvedčenia, výučné listy, vysokoškolské diplomy, certifikáty o absolvovaní školení a kurzov, výpisy štúdijných výsledkov, potvrdenia o návšteve školy
- Písomnosti zo súdov a polície: uznesenia, rozhodnutia súdov, predvolania, svedectvá v súdnych konaniach, žaloby, zatýkací rozkaz, imigračné a vyšetrovacie dokumenty
- Firemné dokumenty: zakladateľské listiny, zápisnice z valných zhromaždení, výročné správy, výpisy z obchodného registra, spoločenské zmluvy, nájomné zmluvy, účtovné závierky, daňové priznania, súvahy, výkazy ziskov a strát
- Písomnosti pre zahraničných zamestnávateľov: pracovné zmluvy, výpisy z registra trestov, životopisy, výpisy z účtov, pracovné povolenia, osvedčenia o odbornej spôsobilosti, vodičské preukazy, pasy, motivačné listy, rôzne potvrdenia, referencie, doklady o vzdelaní
- Iné právne dokumenty: závety a iné písomnosti potrebné k dedičskému konaniu, rodné listy, sobášne listy, rozsudok o rozvode manželstva, úmrtné listy, potvrdenie o trvalom pobyte, darovacie zmluvy, osvedčenia o dedičstve, výpis z katastra nehnuteľností, čestné prehlásenia, splnomocnenia, osvedčenia o evidencii vozidla, vodičské oprávnenia atď.

 

Jazyky

anglický
nemecký
maďarský
český
arabský
francúzsky
bulharský
dánsky
chorvátsky       
nórsky
poľský
ruský
rumunský
slovinský
španielsky
taliansky
ukrajinský  

Otváracia doba

Pondelok        
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
podľa dohody
podľa dohody